Coffee-T'    ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟ ชา และเบเกอรี่ ผ่านช่องทางจำหน่ายทั้งจำหน่ายปลีก และส่ง ปัจจุบันได้เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านร้านค้าปลีก ภายใต้ชื่อ Coffee-T' และ ห้องอาหารปั้นแป้ง

COFFEE & TEA
BAKERY
SWEET DRINK
นับจำนวนคนเข้าชม
Website counter